Korzyści dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego to kluczowi partnerzy programu Mieszkanie Plus. Wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby samorządów i to do nich dostosowujemy szczegóły poszczególnych projektów.

Mieszkanie Plus to odpowiedź na wyzwania, z jakimi boryka się wiele polskich gmin: odpływ mieszkańców, w tym ludzi młodych, do większych ośrodków miejskich; brak wystarczającej liczby pracowników o kwalifikacjach wymaganych przez lokalny rynek pracy; postępująca suburbanizacja polskich miast; oraz niewykorzystany zasób gruntów  położonych w dobrych lokalizacjach miast.

Urząd Miasta w Kępnie, woj. wielkopolskie

Finansowanie inwestycji

W ramach programu Mieszkanie Plus gminy otrzymują pakiet narzędzi inwestycyjnych. Pozwalają one na współpracę z sektorem prywatnym, w tym funduszami inwestycyjnymi, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Konieczność inwestowania przez gminy w infrastrukturę mieszkaniową często nie idzie w parze z ich możliwościami budżetowymi i zdolnością do pozyskania kapitału zewnętrznego. W ramach programu Mieszkanie Plus gminy mogą zatem poszukiwać alternatywnych sposobów finansowania, umożliwiających współdzielenie ryzyka projektu i ograniczeń finansowych z podmiotami prywatnymi, a także wykorzystać rynek kapitałowy jako źródło finansowania w obszarze budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej. Narzędzia te są oferowane m.in. przez spółkę PFR Nieruchomości (b. BGK Nieruchomości).

Pozyskiwanie przez gminę pozabudżetowych źródeł realizacji inwestycji infrastrukturalnych przy współudziale podmiotów prywatnych jest wykorzystywane np. w przypadku powierzenia przez gminę wykonywania określonych zadań podmiotom prywatnym w trybie przepisów m.in. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), a także w formie wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego ze wspólnikiem z sektora pozakomunalnego. W większości przypadków przy finansowaniu projektów PPP lub wspólnych przedsięwzięć kapitałowych wykorzystuje się formułę finansowania projektu z ograniczonym regresem do wspólników spółki, ang. project finance.

Wybór modelu i metody finansowania jest dokonywany w oparciu o analizę wykonalności i opłacalności danej inwestycji. Z perspektywy długoterminowego rozwoju gminy finansowanie publiczno-prywatne jest sposobem na planową realizację długofalowej polityki inwestycyjnej w obszarze infrastruktury mieszkaniowej, a także narzędziem rozwoju zasobu mieszkaniowego.

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

 

Wykorzystanie gruntów
samorządowych

Program Mieszkanie Plus to szansa dla gmin na realizację inwestycji mieszkaniowych na niewykorzystanych dotąd gruntach.

Finansowanie inwestycji zapewnia spółka PFR Nieruchomości (PFRN). Wszystkie gminy zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o formalne zgłoszenie nieruchomości poprzez wypełnienie ankiety lokalizacyjnej na stronie www.bgkn.pl oraz dostarczenie podstawowych dokumentów, które pozwolą dokonać wstępnej analizy.:

  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów;
  • Nr księgi wieczystej;
  • Wypis i wyrys lub informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium zagospodarowania przestrzennego;
  • Kopia mapy zasadniczej nieprojektowej w wersji elektronicznej w formacie .dxf.

Zgłoszone nieruchomości są wnikliwie analizowane pod kątem możliwości finansowania inwestycji ze środków funduszy, których aktywami zarządza PFRN. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, pod uwagę są brane liczne aspekty ekonomiczne i prawne potencjalnej inwestycji. Szczególną wagę przywiązuje się do możliwości zapewnienia niższych niż obecnie obowiązujące na rynku stawek czynszu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu w pełni komercyjnego charakteru realizowanej inwestycji.

Zebrana dokumentacja, dotycząca wskazanej przez gminę nieruchomości, jest rozpatrywana przez organy decyzyjne funduszy, których aktywami zarządza PFRN. Rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowej jest możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód po stronie gminy i PFRN. W zależności od uzgodnionego z gminą modelu realizacji inwestycji, właścicielem nieruchomości po zakończeniu inwestycji staje się gmina / spółka gminna lub fundusz, którego aktywami zarządza PFRN. Niezależnie od modelu zarządzanie nieruchomością może zostać powierzone spółce gminnej.

Urząd Miasta w Jarocinie, woj. wielkopolskie

 

 

Partnerstwo
Publiczno-Prywatne

Jednym z narzędzi realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przedmiotem PPP może być budowa lub modernizacja istniejących budynków mieszkalnych połączona z późniejszym ich utrzymaniem lub zarządzaniem nimi przez partnera prywatnego. W takich projektach wkład własny podmiotu publicznego może stanowić w pierwszej kolejności nieruchomość, na której zrealizowane zostaną obiekty mieszkalne, oraz dokumentacja projektowa dotycząca obiektów (jeżeli podmiot publiczny dysponuje już taką dokumentacją i zamierza ją udostępnić do wykorzystania w projekcie).

W przedsięwzięciu PPP partner prywatny zaczyna otrzymywać wynagrodzenie dopiero z chwilą, gdy lokale zostaną wybudowane i będą mogły zostać oddane w najem. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego płatne jest zazwyczaj w stałych, równych kwotach miesięcznych przez określony w umowie o PPP okres. Wynagrodzenie to jest przy tym obniżane jeżeli partner prywatny nie zapewni w tym czasie dostępności budynków lub lokali na poziomie określonym w umowie o PPP.

W ramach współpracy z partnerem prywatnym prowadzonej w formule PPP gmina może współdecydować o parametrach budynków i mieszkań, które wybuduje partner prywatny. Możliwe jest przy tym wybranie przez gminę do realizacji budynków w standardzie promowanym przez PFR Nieruchomości, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty przedsięwzięcia. Gmina może też kontrolować prawidłowość sposobu korzystania z nieruchomości w okresie przedsięwzięcia i zapewnić sobie prawo odkupu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Wynagrodzenie uiszczane na rzecz partnera prywatnego może być uznawane za wydatek majątkowy w części, w jakiej spłaca wydatki partnera prywatnego na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, poniesione w ramach realizacji przedsięwzięcia. Gmina może zobowiązać partnera prywatnego do zawierania z najemcami umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Gmina może też dysponować dopłatą pokrywającą część czynszu za najem mieszkania.

Model PPP pozwala gminom uzyskać przewidywalność kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w perspektywie wieloletniej, co stwarza dogodne podstawy do długoterminowego planowania budżetowego (koszty realizacji przedsięwzięcia to wyłącznie wydatki uiszczane na rzecz partnera prywatnego, uzgodnione z góry w umowie o PPP). Gminy realizujące inwestycje w modelu PPP w ramach programu Mieszkanie Plus mogą uzyskać wsparcie doradcze z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dopłaty dla najemców

Najemcy mieszkań, objętych umową pomiędzy gminą a inwestorem, mogą skorzystać z dopłat do czynszu zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Program dopłat wejście w życie 1 stycznia 2019 roku.

Do programu kwalifikują się mieszkania w inwestycjach, dla których spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie:

  • Termin zasiedlenia mieszkań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji;
  • Na najem mieszkania, do którego mogą być zastosowanie dopłaty, zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na zasadach określonych ustawą;
  • Najemcy posiadają zdolność do terminowego regulowania czynszu (wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu);
  • Inwestycja spełnia wymagania dotyczące m.in. liczby i struktury mieszkań, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy powierzchni użytkowej mieszkań.

Aby przystąpić do programu dopłat gmina powinna zawrzeć z inwestorem umowę na inwestycję mieszkaniową. W inwestycji muszą się znajdować lokale, do których mogą być stosowane dopłaty na warunkach określonych w ustawie. Umowa w sprawie stosowania dopłat może zostać podpisana po rozpatrzeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wniosku o zawarcie umowy złożonego przez gminę.

Na podstawie wniosku BGK dokonuje weryfikacji, czy przewidziane przez gminę kwoty dopłat do wypłaty w poszczególnych latach mieszczą się w limitach kwalifikacji. informacje o limitach znajdują się na stronie www.bgk.pl. Zawartą umową w sprawie stosowania dopłat BGK zobowiązuje się do wypłaty gminie – w określonym przez umowę okresie – środków przeznaczonych na dopłaty.

Naszym celem jest, by samorządy były beneficjentami rządowego programu mieszkaniowego – zarówno w perspektywie krótkookresowej, poprzez możliwość zyskania nowego źródła dochodów, odzyskania wartości posiadanych gruntów czy lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, jak i w perspektywie strategicznej, poprzez uporządkowanie urbanistyki oraz zapewnienie lepszej jakości życia obywateli na dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

 

Program Mieszkanie Plus zakłada współpracę z samorządami na wielu poziomach. Fundusz, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości, zapewnia pełne finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Udział gminy jest ograniczony do aportu nieruchomości gruntowej. Inwestycje są neutralne z punktu widzenia wskaźnika zadłużenia gminy. Co do zasady, warunki najmu określane przez gminy w oparciu o strategiczne potrzeby rozwojowe.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt na adres samorzad@bgkn.pl.

Ład przestrzenny

Program Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań dla gmin, dzięki którym możliwe jest wzmocnienie ładu przestrzennego. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) pozwala na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Te działki znajdują się przeważnie w doskonałych lokalizacjach, jednak ze względu na brak planów zagospodarowania przestrzennego lub przestarzałe plany dotychczas nie mogły być wykorzystane. To z kolei przyczyniało się do postępującej suburbanizacji polskich miast, a co za tym idzie – wysokich kosztów społecznych i infrastrukturalnych dla samorządów.

Ustawa umożliwia realizację inwestycji w przyspieszonym trybie, jednak przy spełnieniu precyzyjnie określonych standardów urbanistycznych. Inwestorzy muszą zapewnić m.in. dostęp do szkoły, przedszkola, odpowiedniej szerokości dróg czy terenów rekreacyjnych. Te przepisy to kolejny krok do zwiększenia jakości urbanistyki w polskich miastach.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na dwie grupy: dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. i gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy do 50 proc. założonych wskaźników. Jednocześnie ustawa nie pozwala na inwestowanie na terenach podlegających ochronie.

Ustalenie lokalizacji inwestycji następuje w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej (mieszkańcy gminy mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji) .

Skip to content

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close