Szybsza ścieżka realizacji inwestycji

Program Mieszkanie Plus oferuje przedsiębiorcom szybszą niż dotychczasowa ścieżkę realizacji inwestycji mieszkaniowych. W ramach tzw. specustawy mieszkaniowej uproszczone zostały procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą realizowane zgodnie z ustawowymi standardami. Standardy te są zróżnicowane w zależności od wielkości gminy.

Na podstawie specustawy przedsiębiorca może uzyskać ułatwienia (i zobowiązać się do stosowania ograniczeń) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

Ułatwienia służą wszystkim inwestorom budowlanym z jednoczesnym zapewnieniem wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych – ich spełnienie jest regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skrócony został do niezbędnego minimum.

Specustawa pozwala też przedsiębiorcom na realizację inwestycji na gruntach, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntach pokolejowych, powojskowych czy poprzemysłowych. Dzięki ustawie przedsiębiorcy mogą usprawniać proces inwestycyjny, co z kolei wpływa na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność rynku.

Początek budowy osiedla w Gdyni

Nowoczesne technologie

W ramach programu Mieszkanie Plus promowane jest wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, w tym technologii prefabrykowanych. W tym celu został m.in. ogłoszony konkurs na opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej.

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Konkurs ma na celu przygotowanie podstaw do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

Wypracowanie nowoczesnych, powtarzalnych rozwiązań technologicznych pozwoli całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć ich koszty. Konkurs jest organizowany przez PFR Nieruchomości (b. BGK Nieruchomości), we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Ogłoszenie wyników konkursu jest planowane 14 grudnia.

Fundamenty pod inwestycję w Gdyni

Finansowanie inwestycji (REIT-y)

W ramach programu Mieszkanie Plus prowadzone są prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego firm inwestujących w najem nieruchomości, w skrócie FINN (ang. REIT). FINN-y (REIT-y) działają niemal na całym świecie jako wehikuły wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości.

REIT-y umożliwiają inwestorom czerpanie korzyści z inwestycji na rynku nieruchomości, tak jakby inwestycje były dokonywane bezpośrednio w nieruchomości, przy jednoczesnym ograniczeniu części ryzyk z tym związanych. Podmioty te są tworzone szczególnie z myślą o inwestorach indywidualnych – znoszą bariery wejścia na rynek nieruchomości, ograniczają ryzyka koncentracji i zrównują sytuację podatkową drobnych inwestorów indywidualnych z dużymi instytucjonalnymi.

REIT-y są atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Zapewniają stały strumień dywidendowy i atrakcyjny zwrot przy ograniczonym ryzyku. Pozwalają też na efektywną dywersyfikację portfela inwestycyjnego i ograniczenie ryzyka koncentracji inwestycji na rynku nieruchomości.

Poprzez aktywizację inwestorów indywidualnych REIT-y zapewniają dopływ dodatkowego kapitału na rynek mieszkaniowy i stymulują popyt na nowe inwestycje na wynajem. Zgodnie ze światowymi wzorcami, polskie REIT-y będą korzystać ze specjalnego modelu opodatkowania. Ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Dopłaty dla najemców

Program Mieszkanie Plus to realna zachęta dla przedsiębiorców do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem.

Od 1 stycznia 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań poddanych działaniom rewitalizacyjnym w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Wysokość dopłaty będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i będzie zróżnicowana regionalnie.

Program dopłat do czynszu to także nowe narzędzia inwestycyjne dla przedsiębiorców. Pozwalają im na rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych. Dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe. Zwiększenie możliwości finansowych najemców pozwala im terminowo opłacać czynsz, co dodatkowo zmniejsza ryzyka po stronie inwestorów.

Aby dana inwestycja mieszkaniowa była objęta programem dopłat do czynszu, inwestor musi podpisać umowę z gminą. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie.

Zakłada się, że efektem przyjętych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające całymi budynkami. Od stycznia 2019 roku wsparcie będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat.

Najemcy Mieszkań Plus w Jarocinie, woj. wielkopolskie

Konkursy urbanistyczno-
architektoniczne

Program Mieszkanie Plus to nowoczesne, przyjazne rodzinom i społecznościom
lokalnym mieszkania, budynki i przestrzenie, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Aby osiągnąć zakładaną jakość w ramach programu organizowane są otwarte konkursy urbanistyczno-architektoniczne. W zależności od lokalizacji, partnerami konkursów, zapewniającymi ich transparentność i wysoki poziom merytoryczny, są zwykle wydziały architektury miejscowych uczelni technicznych oraz lokalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Celem konkursów jest pozyskanie do współpracy przy realizacji inwestycji mieszkaniowych najwybitniejszych urbanistów i architektów. Projektowanym osiedlom towarzyszy niezbędna infrastruktura, a także przestrzenie wspólne i rekreacyjne, które nie tylko tworzą więzi sąsiedzkie, ale też przyczyniają się do powstania lokalnej tożsamości miejsca.

Oprócz konkursów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych osiedli w Warszawie, Katowicach, Krakowie czy Warszawie, odbyły się również konkursy na modelowe domy jednorodzinne i wielorodzinne. Wypracowane w konkursach rozwiązania są podstawą do daleko idącej standaryzacji rozwiązań architektonicznych i budowlanych w programie Mieszkanie Plus. To pozwala nie tylko zapewnić najwyższą jakość realizowanych inwestycji, ale też – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i efektu skali – utrzymać konkurencyjny koszt budowy.

Lista trwających aktualnie konkursów znajduje się na stronie: www.bgkn.pl/konkursy.

Współpraca – zgłoś projekt

Program Mieszkanie jest realizowany w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorcami. W ramach współpracy z inwestorami prywatnymi możliwe są m.in. następujące modele współpracy:

  • Zakup gruntu (w tym również zakup gruntu z projektem, pozwoleniem na budowę, decyzją o warunkach zabudowy itp.);
  • Zakup gruntu oraz finansowanie inwestycji w trakcie budowy;
  • Zakup inwestycji w stanie deweloperskim lub wykończonym.

Nieruchomość powinna spełniać możliwie najwięcej z poniższych warunków, aby pozytywnie przeszła wstępną ocenę:

  • Została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne lub posiada decyzję o warunkach zabudowy dopuszczających zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
  • Posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej;
  • Jest położona na obszarze zurbanizowanym, tj. w sąsiedztwie placówek oświatowych, punktów usługowych, ośrodków zdrowia, miejsc pracy itp.;
  • Jest położona w sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej, przez co jest dobrze skomunikowana z obszarami atrakcyjnymi dla mieszkańców.

Współpraca z przedsiębiorcami jest prowadzona w oparciu o umowę ze spółką PFR Nieruchomości (PFRN). PFRN określa potencjał i możliwości inwestycyjne danego projektu po otrzymaniu dokumentów wskazujących na dokładną lokalizację inwestycji,  sytuację planistyczną oraz stan władania. Czas trwania inwestycji jest zależny od uwarunkowań konkretnej nieruchomości. Zazwyczaj cykl inwestycyjny trwa około 2,5–3 lata.

Skontaktuj się z PFRN i dowiedz się więcej: grunty@bgkn.pl.

Skip to content

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close