SAMORZĄDY

W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Pomoc w budowaniu mieszkań społecznych zapewnia budżet państwa z rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania oferują współpracujące z samorządami towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne.

Korzyści samorządów


Jednostki samorządu terytorialnego to kluczowi partnerzy programu Mieszkanie Plus. Wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby samorządów i to do nich dostosowujemy szczegóły poszczególnych projektów. Mieszkanie Plus to odpowiedź na wyzwania, z jakimi boryka się wiele polskich gmin:

 • zmniejszająca się liczba mieszkańców, w tym ludzi młodych, do większych ośrodków miejskich,
 • brak wystarczającej liczby pracowników o kwalifikacjach wymaganych przez lokalny rynek pracy,
 • postępująca suburbanizacja polskich miast,
 • niewykorzystany zasób gruntów położonych w dobrych lokalizacjach miast.

Finansowanie inwestycji


W ramach programu Mieszkanie Plus gminy otrzymują pakiet narzędzi inwestycyjnych. Pozwalają one na współpracę z sektorem prywatnym, w tym funduszami inwestycyjnymi, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wyzwania gmin – jak im zaradzić?

Konieczność inwestowania przez gminy w infrastrukturę mieszkaniową często nie idzie w parze z ich możliwościami budżetowymi i zdolnością do pozyskania kapitału zewnętrznego. 

W ramach programu Mieszkanie Plus gminy mogą zatem poszukiwać alternatywnych sposobów finansowania, umożliwiających współdzielenie ryzyka projektu i ograniczeń finansowych z podmiotami prywatnymi, a także wykorzystać rynek kapitałowy jako źródło finansowania w obszarze budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej.

Narzędzia te są oferowane m.in. przez spółkę PFR Nieruchomości S.A. (PFRN).

Pozabudżetowe źródła inwestycji

Pozyskiwanie przez gminę pozabudżetowych źródeł realizacji inwestycji infrastrukturalnych przy współudziale podmiotów prywatnych jest wykorzystywane np. w przypadku powierzenia przez gminę wykonywania określonych zadań podmiotom prywatnym w trybie przepisów m.in. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), a także w formie wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego ze wspólnikiem z sektora pozakomunalnego.

W większości przypadków przy finansowaniu projektów PPP lub wspólnych przedsięwzięć kapitałowych wykorzystuje się formułę finansowania projektu z ograniczonym regresem do wspólników spółki, ang. project finance.

Wybór modelu i metody finansowania

Wybór modelu i metody finansowania jest dokonywany w oparciu o analizę wykonalności i opłacalności danej inwestycji. Z perspektywy długoterminowego rozwoju gminy finansowanie publiczno-prywatne jest sposobem na planową realizację długofalowej polityki inwestycyjnej w obszarze infrastruktury mieszkaniowej, a także narzędziem rozwoju zasobu mieszkaniowego.

Wykorzystanie gruntów samorządowych


Program Mieszkanie Plus to szansa dla gmin na realizację inwestycji mieszkaniowych na niewykorzystanych dotąd gruntach.

Finansowanie inwestycji zapewnia spółka PFR Nieruchomości S.A. (PFRN). Wszystkie gminy zainteresowane uczestnictwem w programie muszą dopełnić formalności zgłoszenia nieruchomości.

Lista dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w programie

 • ankieta lokalizacyjna na stronie www.nieruchomosci.pfr.pl
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys lub informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium zagospodarowania przestrzennego,
 • kopia mapy zasadniczej nieprojektowej w wersji elektronicznej w formacie .dxf.

Proces decyzyjny


Zgłoszone nieruchomości są wnikliwie analizowane pod kątem możliwości finansowania inwestycji ze środków funduszy, których aktywami zarządza PFRN.


Szczególną wagę przywiązuje się do możliwości zapewnienia niższych niż obecnie stawek czynszu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu w pełni komercyjnego charakteru realizowanej inwestycji.


Zgodnie z obowiązującymi procedurami, pod uwagę są brane liczne aspekty ekonomiczne i prawne potencjalnej inwestycji.


Zebrana dokumentacja, dotycząca wskazanej przez gminę nieruchomości, jest rozpatrywana przez organy decyzyjne funduszy, których aktywami zarządza PFRN.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowej jest możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód po stronie gminy i PFRN. W zależności od uzgodnionego z gminą modelu realizacji inwestycji, właścicielem nieruchomości po zakończeniu inwestycji staje się gmina / spółka gminna lub fundusz, którego aktywami zarządza PFRN. Niezależnie od modelu zarządzanie nieruchomością może zostać powierzone spółce gminnej.

Kliknij i dowiedz się więcej lub wypełnij aplikację!

Partnerstwo Publiczno-Prywatne


Jakie korzyści może mieć gmina z tego modelu współpracy?

Model PPP pozwala gminom uzyskać przewidywalność kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego w perspektywie wieloletniej, co stwarza dogodne podstawy do długoterminowego planowania budżetowego (koszty realizacji przedsięwzięcia to wyłącznie wydatki uiszczane na rzecz partnera prywatnego, uzgodnione z góry w umowie o PPP). Gminy realizujące inwestycje w modelu PPP w ramach programu Mieszkanie Plus, mogą uzyskać wsparcie doradcze z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt na adres samorzad@bgkn.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 502-630-582.

Dopłaty dla najemców


Najemcy mieszkań, objętych umową pomiędzy gminą a inwestorem, mogą skorzystać z dopłat do czynszu zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Program dopłat wejście w życie 1 stycznia 2019 roku.

Warunki uzyskania dopłat

Do programu kwalifikują się mieszkania w inwestycjach, dla których spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie:

 • termin zasiedlenia mieszkań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,
 • na najem mieszkania, do którego mogą być zastosowanie dopłaty, zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na zasadach określonych ustawą,
 • najemcy posiadają zdolność do terminowego regulowania czynszu (wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu),
 • inwestycja spełnia wymagania dotyczące m.in. liczby i struktury mieszkań, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy powierzchni użytkowej mieszkań,
 • kopia mapy zasadniczej nieprojektowej w wersji elektronicznej w formacie .dxf.

Aby przystąpić do programu dopłat, gmina powinna zawrzeć z inwestorem umowę na inwestycję mieszkaniową. W inwestycji muszą się znajdować lokale, do których mogą być stosowane dopłaty na warunkach określonych w ustawie. Umowa w sprawie stosowania dopłat może zostać podpisana po rozpatrzeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wniosku o zawarcie umowy złożonego przez gminę.

Proces przyznawania dopłat

Na podstawie wniosku BGK dokonuje weryfikacji, czy przewidziane przez gminę kwoty dopłat do wypłaty w poszczególnych latach mieszczą się w limitach kwalifikacji. Informacje o limitach znajdują się na stronie www.bgk.pl. Zawartą umową w sprawie stosowania dopłat BGK zobowiązuje się do wypłaty gminie – w określonym przez umowę okresie – środków przeznaczonych na dopłaty.

Program Mieszkanie Plus zakłada współpracę z samorządami na wielu poziomach. Fundusz, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości S.A., zapewnia pełne finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Udział gminy jest ograniczony do aportu nieruchomości gruntowej. Inwestycje są neutralne z punktu widzenia wskaźnika zadłużenia gminy. Co do zasady, warunki najmu określane przez gminy w oparciu o strategiczne potrzeby rozwojowe.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt na adres samorzad@bgkn.pl lub pod numerem telefonu 502-630-582.

Język | Language

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close